AÖF Yatay Geçiş Kayıt Nasıl Yapılır

2015-2016 Açıköğretim Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenler için kayıt işlemleri nasıl yapıldığı ve internet başvurusu hakkında bilgi vereceğiz. Şartları taşıyanlar öğrenciler istenilen belgeleri tamamlayarak AÖF bölümleri arasından tercihlerini yapabilirler.

Örgün öğretimde öğrenci olanlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına 2015-2016 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adayların işlemleri İnternet Başvuru ve AÖF Bürolarından Kayıt olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilmektedir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri 2015-2016
Başvuru Tarihi: 14 Eylül 2015 Pazartesi - 16 Eylül 2015 Çarşamba
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2015 Pazartesi - 15 Eylül 2015 Salı
Mazeretli Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2015 Çarşamba

Adaylar, http://kayit.anadolu.edu.tr internet başvuru sitesinin ana sayfasındaki Yatay Geçiş bağlantısına tıklayarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

2015-2016 Öğretim Yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
  • Merkezi Yerleştirme Puanı ile 29 Ağustos 2015 tarihine kadar,
  • Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile 4 Eylül 2015 tarihine kadar, aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndermeleri gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yatay Geçiş için İstenilen Belgeler
1. Dilekçe
2. ÖSYS’ye Girdiği Yıla Ait ÖSYS Sonuç Belgesi
3. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi
4. Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci İşlerinden Onaylı
- Ders İçerikleri
- Not Durum Belgesi
- Disiplin Cezası Alıp, Almadığına Dair Belge
- Dönemler İtibari ile Ders Programı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİNE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI
1- Örgün öğretim programlarından ve diğer yükseköğretim kurumlarının açık veya uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapılan programlardan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri programlarına yatay geçiş yapılabilir.

2- Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde, önlisans diploma programlarına ikinci yarıyıldan, lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay geçiş yapılabilir. Önlisans programlarının son yarıyılına, lisans programlarının ise son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait Genel Not Ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,40) olması ve disiplin cezası almamış olması, ayrıca ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir (FF, DZ ve YZ notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz).

4- Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- Birinci/ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

6- Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Üniversitemiz web sayfasında yer alan not dönüşüm tablosu kullanılır (https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci_isleri/senato_yk_kararlari/notkarsiliklari.aspx).

7- Yabancı uyruklu öğrencinin, eğitim dili Türkçe olan programlara geçişinde; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı lisans programları için en az “B1” düzeyinde, önlisans programları için ise en az “A2” düzeyinde Türkçe puanına sahip olması gerekir.

8- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenci kendi özel kanunlarına göre düzenlenen hükümler çerçevesinde ve yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak geçiş yapabilir. Bu kurumlardan 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller ve başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilen yatay geçiş için başvuramaz.

9- Başvurular ilgili fakülteler tarafından değerlendirilerek yatay geçiş kayıt hakkı elde eden öğrencilere bilgi verilir.

10- Fakültelerdeki ilgili komisyonlar, Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre öğrencinin daha önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve varsa alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı yapar. Yatay geçişle gelen öğrencinin önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak bu derslere ilişkin daha önce alınan notlar Anadolu Üniversitesi tarafından kabul edilen not karşılıkları dikkate alınarak harf notu olarak Not Durum Belgesine (transkriptine) işlenir. Genel Not Ortalaması, önceki diploma programından ve Anadolu Üniversitesinden aldığı derslere göre belirlenir. Yatay geçişle gelen öğrencinin mezuniyet için kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması, FF, YZ ve DZ notu olmaması, Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

11- Kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen takvim, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar, yatay geçişe ilişkin usul ve esaslar uyarınca yatay geçiş yapabilir. Merkezî yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılır. Bu derslere ilişkin daha önceden alınan notlar, Anadolu Üniversitesi tarafından kabul edilen not karşılıklarına göre Not Durum Belgesine işlenir.

Son konular :