Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar Çıkmış Sorular İndir

Açıköğretim hukuk dili ve adli yazışmalar aöf sınavları için çok önemlidir. Bahar döneminde sorumlu olacağınız hukuk dili ve adli yazışmalar dersi için ders notlarından, kitabınızdan yararlanabilirsiniz.

Kısa hazırlanmış ünite özetleri ara sınav ve final öncesi işinizi kolaylaştırır. Çıkmış soruları PDF formatında indirebilirsiniz. Cevaplarınızı ADL102U kodu ile öğrenebilirsiniz. Paylaşımları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Hukuk dili ve adli yazışmalar sınav soruları için tıklayınız.
Sorulara okuduğunuz bölüm linkinden ulaşabilirsiniz.

Çıkmış birkaç soruyu ekledik, hızlıca yanıtlarıyla birlikte inceyelebilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin resmi yazılı türler alt-sınıfına örnektir?
A) Anlaşma
B) Yasalar
C) Vasiyet
D) Evlilik töreni
E) Tanık beyanı

Aşağıdakilerden hangisi tecil anlamındadır?
A) Özgürlük
B) Yargıç
C) Savcı
D) Erteleme
E) Tutuklama

Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye anlamındadır?
A) Yönetmelik
B) Tüzük
C) Tüzel kişilik
D) Yasama
E) Anayasa

Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımı anlamındadır?
A) Teşri
B) Müddeiumumi
C) Esbab-ı mucibe
D) Müruruzaman
E) Mevkufiyet

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin alt sınıfı olan sözlü dile örnektir?
A) Tanık yemini
B) Yüksek Mahkeme kararı
C) Sözleşme
D) Dava dilekçeleri
E) Resmi vasiyet

Bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşma dili
B) Özel dil
C) Hukuk dili
D) Yazı dili
E) Yasa dili

Dava dilekçesinde hangisi daha önce yazılır?
A) Davacının adı soyadı
B) Davalının adı soyadı
C) Davalı vekilinin adı soyadı
D) Davacı vekilinin adı soyadı
E) Davalının adresi

Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazıya ne ad verilir?
A) Tutanak
B) Belge
C) İstida
D) Tebligat
E) Vekalet

HMK madde 129’a göre aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?
A) Dayanılan hukuki sebepler
B) Davalının TC kimlik numarası
C) Mahkemenin adı
D) Mal bildirimi
E) Açık bir şekilde talep sonucu

Dilekçede dilekçe yazanın adı ve soyadı nereye yazılmalıdır?
A) Sol alt
B) Üst orta
C) Alt orta
D) Sağ üst
E) Sağ alt

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği
olan belgelere ne ad verilir?
A) Resmi yazı
B) Resmi belge
C) Resmi bilgi
D) Yazı alanı
E) Elektronik ortam

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?
A) İmza bölümü
B) Paraf
C) Paragraf
D) Sayı
E) İvedilik derecesi

Duruşma tutanağını duruşma hakimi ile aşağıdakilerden hangisi imzalar?
A) Davacı vekili
B) Davalı vekili
C) Zabıt katibi
D) Davalı
E) Davacı

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?
A) Başlık
B) Konu
C) Ek
D) Adres
E) Metin

Herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ve ilgililerin imzasını taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zabıt
B) Dilekçe
C) Müzekkere
D) Talimat
E) Belge

Son konular :