AÖF Kamu Maliyesi Çıkmış Sorular İndir

AÖF kamu maliyesi çıkmış sınav soruları ve cevaplarını PDF olarak çalışabilirsiniz. Sadece çıkmış sorulara değil ders kitabı ve notlardan da çalışmalarınızı sürdürünüz. Tanım ağırlık bir ders olduğu için konulara daha fazla yoğunlaşmanız gerekecektir. Bu için ezber yapmanız ve farklı çalışma teknikleri uygulamanız gerekecektir.

Kamu maliyesi dersi zor değildir, kitabı açıp çalışmaya başladığınızdan hangi konulardan soruların geleceğini az çok anlayacaksınız. Son olarak ara sınavda kitapta yer alan ünitelerinden yarısından, dönem sonu sınavında ise hepsinden sorumlu olacaksınız.

Kamu Maliyesi sınav soruları için tıklayınız
Cevaplarınızı MLY203U koduyla kontrol edebilirsiniz.

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerine ne ad verilir?
A) Milli Gelir
B) Safi Gelir
C) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)
D) Net Milli Gelir
E) Kişi Başına Milli Gelir

2. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kapsamında yer alır?
A) Fizyokrat Görüş
B) Devletçi Görüş
C) Klasik Liberal Görüş
D) Merkantilist Görüş
E) Sosyalist Görüş

3. Devletin kaynak dağılımı işlevinin karşılığı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin harcamalarına parasal kaynak yaratmasıdır.
B) Devletin sermaye için parasal kaynak toplamasıdır.
C) Devletin doğal kaynakları yönetmesidir.
D) Devletin üretici kaynakları dağıtmasıdır.
E) Devletin kaynakları tamamen özel kesime aktarmasıdır.

4. Aşağıdakilerden hangisi firmaların doğal olarak tekelleşme özelliği gösterdiği alanlardan biri değildir?
A) Sebze-meyve toptancılığı hizmetleri
B) Demiryolu işletmeciliği
C) Elektrik dağıtımı
D) Telekomünikasyon hizmetleri
E) Doğalgaz dağıtımı

5. Bireylerin bir ortak malı aşırı kullanması sonucunda ortak malın zarar görmesi durumu hangi kavramla ifade edilir?
A) Dışlanamama
B) Rakip olmama
C) Yıpratma savaşı
D) Ortakların Trajedisi
E) Bedavacılık

6. Çevreyi kirleten ekonomik birimlerin belirli oranda/miktarda vergi ödemesini öngören bir yaklaşımdan yola çıkarak konulan vergilere ne ad verilir?
A) Gerileyici vergiler
B) Pigou'cu vergiler
C) Dolaylı vergiler
D) Artan oranlı vergiler
E) Maktu vergiler

7. Devleti toplumsal bir sözleşme sonucu oluşturulan bir varlık ve araç olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aristotalesçi devlet yaklaşımı
B) Hegelci devlet yaklaşımı
C) Marksist devlet yaklaşımı
D) İyi - kötü devlet yaklaşımı
E) Rousseau, Hobbes, Locke yaklaşımı

8. Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içinde satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksine ne ad verilir?
A) Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE)
B) Sanayi üretimi endeksi
C) Tüketici güven endeksi
D) Üretici fiyatları endeksi (ÜFE)
E) Toptan eşya fiyat endeksi

9. Optimal oy kuralını ilk analiz eden ekonomistler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bowen-Black
B) Romer-Rosenthal
C) Buchanan-Tullock
D) Samuelson-Lindahl
E) Musgrave-Stiglitz

10. Belirli bir bölgedeki özel ve kamusal tüm firmalar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak bölgesel kalkınmayı amaçlayan yasal yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalkınma ajansları
B) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
C) İl özel idareleri
D) Yerel yönetim birlikleri
E) Sivil toplum kuruluşları

11. 1929 Ekonomik Buhranı sonrasında ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın mevcut olduğunu ve piyasanın kendi gücüyle bu yapısal aksaklığı gideremeyeceğini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adam Smith
B) Karl Marx
C) Françous Quesnay
D) John Locke
E) John Maynard Keynes

Son konular :